společnost Fun Academy (TREMPLIN NUMERIQUE OÜ), znepokojena právy jednotlivců, zejména s ohledem na automatizované zpracování a v touze po transparentnosti vůči svým zákazníkům, zavedla politiku zahrnující veškeré toto zpracování, účely, které toto zpracování sleduje, a také prostředky opatření dostupná jednotlivcům, aby mohli co nejlépe uplatňovat svá práva.

Pokud potřebujete další informace o ochraně osobních údajů, navštivte web: https://www.cnil.fr/

Pokračování v používání této stránky znamená bezvýhradný souhlas s následujícími podmínkami používání.

Aktuálně online verze těchto podmínek používání je jedinou protichůdnou po celou dobu používání stránky a do doby, než ji nahradí nová verze.

Článek 1 - Právní upozornění

1.1 Web (dále jen „web“):

Fun-Academy.fr

1.2 Vydavatel (dále jen „vydavatel“):

TREMPLIN NUMERIQUE Nebo s kapitálem 2 500 €
se sídlem: Sakala tn 7-2, 10141 Tallinn, Estonsko (EU)
zastoupený Romainem Rafecasem jako manažer
registrováno v Estonsku pod registračním číslem: 14871684
vnitropodnikové DIČ: EE102218237
telefonní číslo: +33 (0) 9 70 40 78 16
e-mailová adresa: contact [at] fun-academy.fr

1.3 Hostitel (dále jen „hostitel“): 

Hostitelem Fun-Academy.fr je o2switch, jehož ústředí se nachází na 222-224 Boulevard Gustave Flaubert, 63000 Clermont-Ferrand, Francie (EU).

Článek 2 - Přístup na web

Přístup na web a jeho používání je vyhrazeno výhradně pro osobní použití. Souhlasíte s tím, že nebudete používat tento web a informace nebo údaje v něm obsažené pro komerční, politické, reklamní účely a pro jakoukoli formu komerčních nabídek, zejména pro zasílání nevyžádaných e-mailů.

Článek 3 - Obsah stránek

Všechny značky, fotografie, texty, komentáře, ilustrace, obrázky, animované i jiné, videosekvence, zvuky, jakož i všechny počítačové aplikace, které lze použít k tomu, aby tato stránka fungovala, a obecněji všechny prvky reprodukované nebo použité na této stránce jsou chráněny platnými zákony v oblasti duševního vlastnictví.

Jsou úplným a celkovým majetkem vydavatele nebo jeho partnerů. Jakákoli reprodukce, znázornění, použití nebo adaptace jakékoli nebo části těchto prvků, včetně počítačových aplikací, v jakékoli formě bez předchozího písemného souhlasu vydavatele je přísně zakázána. Skutečnost, že vydavatel nezahájí řízení poté, co se dozví o těchto neoprávněných použitích, neznamená přijetí uvedených použití a vzdání se trestního stíhání.

Článek 4 - Správa stránek

Pro dobrou správu stránek může editor kdykoli:

 • pozastavit, přerušit nebo omezit přístup ke všem stránkám nebo jejich části, vyhradit přístup na web nebo k určitým částem webu konkrétní kategorii uživatelů internetu.
 • vymazat veškeré informace, které by mohly narušit jeho provoz nebo být v rozporu s vnitrostátními nebo mezinárodními zákony.
 • pozastavit web za účelem provádění aktualizací.

Článek 5 - Odpovědnosti

Vydavatel nemůže být činěn odpovědným v případě poruchy, poruchy, potíží nebo přerušení provozu, znemožnění přístupu na web nebo k jedné z jeho funkcí.

Materiál pro připojení k webu, který používáte, je na vaši výhradní odpovědnost. Musíte přijmout veškerá vhodná opatření k ochraně svého zařízení a vlastních dat, zejména před virovými útoky přes internet. Nesete také výhradní odpovědnost za stránky a údaje, které konzultujete.

Vydavatel nenese odpovědnost v případě soudního řízení proti vám:

 • z důvodu používání stránky nebo jakékoli služby přístupné přes internet.
 • z důvodu nedodržení těchto obecných podmínek.

Vydavatel není odpovědný za jakékoli škody způsobené vám, třetím stranám a / nebo vašemu vybavení v důsledku vašeho připojení nebo vašeho používání webu a v důsledku toho se zříkáte jakékoli akce proti němu.

Pokud by měl být vydavatel předmětem smírného nebo zákonného řízení kvůli vašemu používání stránek, mohl by se obrátit proti vám s žádostí o náhradu všech škod, částek, odsouzení a nákladů, které by z tohoto postupu mohly vyplývat.

Článek 6 - Hypertextové odkazy

Zřízení uživatelů všemi hypertextovými odkazy na celý web nebo jeho část je povoleno vydavatelem. Jakýkoli odkaz musí být na žádost vydavatele odstraněn.

Vydavatel nezveřejňuje žádné informace přístupné prostřednictvím odkazu na jiné stránky. Vydavatel nemá právo na obsah uvedený v uvedeném odkazu.

Článek 7 - Sběr a ochrana údajů

Vaše údaje shromažďuje společnost TREMPLIN NUMERIQUE KDE.

Osobními údaji se rozumí jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (subjektu údajů); se považuje za identifikovatelnou osobu, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat, zejména odkazem na jméno, identifikační číslo nebo na jeden či více konkrétních prvků, specifických pro jeho fyzické, fyziologické, genetické, psychologické, ekonomické, kulturní nebo sociální.

Osobní údaje, které mohou být shromažďovány na tomto webu, používá hlavně vydavatel pro správu vztahů s vámi a případně pro zpracování vašich objednávek.

Shromažďované osobní údaje jsou následující:

 • příjmení a jméno.
 • adresa.
 • Emailová adresa.
 • telefonní číslo.
 • finanční údaje: v rámci platby za produkty a služby nabízené na Platformě zaznamenává finanční údaje týkající se kreditní karty uživatele, a to bezpečným způsobem díky našemu partnerovi Stripe (žádný interní jednotlivec ve společnosti nemá přístup k těmto informacím, a to ani i když jen technicky).

Článek 8 - Právo na přístup, opravu a odstranění vašich údajů

Při uplatňování předpisů platných pro osobní údaje mají uživatelé následující práva:

 • právo na přístup: mohou uplatnit své právo na přístup, znát osobní údaje, které se jich týkají, písemně na níže uvedenou e-mailovou adresu. V takovém případě může Platforma před implementací tohoto práva požadovat prokázání identity uživatele za účelem ověření jeho správnosti.
 • právo na opravu: pokud jsou osobní údaje uchovávané platformou nepřesné, mohou požádat o aktualizaci informací.
 • právo na výmaz údajů: uživatelé mohou požádat o vymazání svých osobních údajů v souladu s platnými zákony o ochraně údajů.
 • právo na omezení zpracování: uživatelé mohou požádat platformu o omezení zpracování osobních údajů v souladu s předpoklady stanovenými v GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování údajů: uživatelé mohou vznést námitku proti zpracování svých údajů v souladu s předpoklady stanovenými v GDPR.
 • právo na přenositelnost: mohou požádat, aby jim platforma poskytla osobní údaje, které poskytla k jejich přenosu na novou platformu.

Toto právo můžete uplatnit kontaktováním nás na následující adrese:

TREMPLIN NUMERIQUE ona
Sakala tn 7-2
10141 Tallinn
Estonsko

Nebo e-mailem na adresu:

kontaktujte [at] fun-academy.fr

Ke všem žádostem musí být přiložena fotokopie podepsaného platného dokladu totožnosti a uvedena adresa, na které může vydavatel kontaktovat žadatele. Odpověď bude zaslána do jednoho měsíce od přijetí žádosti. Toto jednoměsíční období lze prodloužit o dva měsíce, pokud to vyžaduje složitost žádosti nebo počet žádostí.

Kromě toho a od zákona č. 2016-1321 ze dne 7. října 2016 mají lidé, kteří si to přejí, možnost organizovat osud svých údajů po jejich smrti. Další informace o tomto tématu najdete na webových stránkách CNIL: https://www.cnil.fr/.

Uživatelé mohou také podat stížnost u CNIL na webových stránkách CNIL: https://www.cnil.fr.

Doporučujeme, abyste nás před podáním stížnosti na CNIL nejprve kontaktovali, protože jsme vám k dispozici, abychom váš problém vyřešili.

Článek 9 - Použití údajů

Účelem shromažďovaných osobních údajů od uživatelů je poskytovat služby Platformy, zlepšovat je a udržovat bezpečné prostředí. Právním základem zpracování je plnění smlouvy mezi uživatelem a Platformou. Konkrétněji jde o následující použití:

 • přístup a používání Platformy uživatelem.
 • řízení provozu a optimalizace Platformy.
 • implementace uživatelské pomoci.
 • ověření, identifikace a autentizace dat přenášených uživatelem.
 • personalizace služeb zobrazováním reklam na základě historie procházení uživatele podle jeho preferencí.
 • prevence a detekce podvodů, malwaru (škodlivého softwaru) a správa bezpečnostních incidentů.
 • správa veškerých sporů s uživateli.
 • zasílání obchodních a reklamních informací na základě preferencí uživatelů.
 • organizace podmínek používání Platebních služeb.

Článek 10 - Zásady uchovávání údajů

Platforma uchovává vaše data po dobu nezbytnou k tomu, aby vám mohla poskytovat své služby nebo pomoc.

V rozsahu přiměřeně nezbytném nebo požadovaném ke splnění zákonných nebo regulačních povinností, řešení sporů, předcházení podvodům a zneužívání nebo vymáhání našich smluvních podmínek můžeme také podle potřeby uchovávat některé z vašich údajů, a to i poté, co svůj účet zavřete. Nebo že již vám nemusíme poskytovat naše služby.

Článek 11 - Sdílení osobních údajů s třetími stranami

Osobní údaje mohou být sdíleny se společnostmi třetích stran výhradně v Evropské unii, v následujících případech:

 • když uživatel používá platební služby, je při implementaci těchto služeb platforma v kontaktu s bankovními a finančními společnostmi třetích stran, s nimiž uzavřela smlouvy.
 • když uživatel zveřejňuje veřejně přístupné informace ve volných oblastech pro komentáře platformy.
 • když uživatel autorizuje webovou stránku třetí strany pro přístup k jeho údajům.
 • když Platforma využívá služeb poskytovatelů k poskytování uživatelské podpory, reklamních a platebních služeb. Tito poskytovatelé služeb mají v rámci plnění těchto služeb omezený přístup k uživatelským údajům a mají smluvní povinnost je používat v souladu s ustanoveními příslušných předpisů o ochraně osobních údajů.
 • vyžaduje -li to zákon, může platforma provést přenos dat za účelem vyřízení stížností vznesených proti platformě a dodržení správních a zákonných postupů.

Článek 12 - Obchodní nabídky

Pravděpodobně obdržíte komerční nabídky od vydavatele. Pokud si to nepřejete, klikněte na následující odkaz: kontaktujte [at] fun-academy.fr.

Vaše data mohou partneři vydavatele použít ke komerčním účelům, pokud si to nepřejete, klikněte na následující odkaz: kontakt [at] fun-academy.fr.

Pokud při prohlížení webu přistupujete k osobním údajům, musíte se zdržet jakéhokoli shromažďování, jakéhokoli neoprávněného použití a jakéhokoli jednání, které může představovat útok na soukromí nebo pověst jednotlivců. Vydavatel v tomto ohledu odmítá veškerou odpovědnost.

Údaje jsou uchovávány a používány po dobu v souladu s platnými právními předpisy.

Článek 13 - Cookies

Co je to cookie?

„Cookie“ nebo stopovač je elektronický soubor umístěný na terminálu (počítač, tablet, smartphone atd.) A čtený například při prohlížení webových stránek, čtení e-mailu, instalaci nebo používání softwaru nebo mobilní aplikace, bez ohledu na typ použitého terminálu (zdroj: https://www.cnil.fr/fr/cookies-traceurs-que-dit-la-loi).

Procházením tohoto webu mohou být na váš terminál umístěny „cookies“ od společnosti odpovědné za příslušné stránky nebo od společností třetích stran.

Během první navigace na tomto webu se objeví vysvětlující banner o používání „cookies“. Proto pokračováním v procházení bude zákazník nebo potenciální zákazník považován za informovaného a souhlasí s použitím uvedených „cookies“. Poskytnutý souhlas bude platný po dobu třinácti (13) měsíců. Uživatel má možnost deaktivovat cookies z nastavení svého prohlížeče.

Všechny shromážděné informace budou použity pouze ke sledování objemu, typu a konfigurace provozu pomocí tohoto webu, k vývoji jeho designu a rozvržení a k dalším administrativním a plánovacím účelům a obecněji ke zlepšení služby. které vám nabízíme.

Na tomto webu se nacházejí následující soubory cookie:

Cookies Google:

 • Google Analytics: slouží k měření návštěvnosti webu.
 • Správce značek Google: usnadňuje implementaci značek na stránky a umožňuje spravovat značky Google.
 • Google Adsense: reklamní síť Google využívající jako médium pro své reklamy webové stránky nebo videa z YouTube.
 • Dynamický remarketing Google: umožňuje vám nabízet dynamickou reklamu na základě předchozích vyhledávání.
 • Google Adwords Conversion: nástroj pro sledování reklamních kampaní AdWords.
 • DoubleClick: Soubory cookie pro reklamy Google sloužící k zobrazování bannerů.

Soubory cookie Facebooku:

 • Připojení k Facebooku: umožňuje vám identifikovat se pomocí vašeho účtu na Facebooku.
 • Sociální doplňky pro Facebook: umožňuje vám lajkovat, sdílet a komentovat obsah pomocí účtu na Facebooku.
 • Vlastní publikum na Facebooku: umožňuje vám komunikovat s publikem na Facebooku.

Životnost těchto cookies je třináct měsíců.

Další informace o používání, správě a mazání souborů „cookie“ pro jakýkoli typ prohlížeče vás zveme na následující odkaz: https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser.

Článek 14 - Fotografie a vyobrazení produktů

Fotografie produktů doprovázející jejich popis nejsou smluvní a nezavazují vydavatele.

Článek 15 - Rozhodné právo

Tyto podmínky používání stránek se řídí francouzským právem a podléhají jurisdikci soudů ústředí vydavatele, s výhradou konkrétního připsání jurisdikce vyplývajícího z konkrétního zákona nebo nařízení.

Článek 16 - Kontaktujte nás

V případě jakýchkoli dotazů, informací o produktech uvedených na webu nebo o samotném webu můžete zanechat zprávu na následující adrese: contact [at] fun-academy.fr.

Ezoic


KLIKNĚTE ZDE, ZMĚŇTE NAŠE SOUKROMÍ NASTAVENÍ SOUKROMÍ


POLITIKA OCHRANY OCHRANY SOUKROMÍ SLUŽEB EZOIC

fun-academy.fr („Web“) používá technologii třetí strany s názvem Ezoic.

INFORMACE O NAŠE ORGANIZACI A WEBOVÁ STRÁNKA

Ezoic se zavazuje chránit vaše soukromí. Chceme pouze použít informace, které shromažďujeme legálně v souladu s obecným nařízením o ochraně údajů (GDPR) (nařízení (EU) 2016 / 679).

Hlavní činnosti společnosti Ezoic jsou:

 • Analýza webových stránek
 • Personalizace webových stránek
 • Hosting webových stránek

Naše zásady ochrany osobních údajů se týkají společností Ezoic Inc., Ezoic Limited a tohoto webu:

Ezoic Inc.

6023 Innovation Way, Carlsbad, Kalifornie, Spojené státy americké

Ezoic Limited

Northern Design Center, Abbott's Hill, Gateshead, NE8 3DF Velká Británie

ÚDAJE

Za účelem poskytování našich produktů a služeb a související podpory je nutné, aby společnost Ezoic přenášela vaše osobní údaje mimo Evropskou unii. V takovém případě je správcem těchto údajů pro obyvatele EU společnost Ezoic Inc. se sídlem 6023 Innovation Way, Carlsbad, Kalifornie, USA. Veškeré dotazy týkající se požadavků týkajících se zpracování údajů mohou být adresy na data@ezoic.com

POSKYTOVÁNÍ NÁVŠTEVNÍKŮ S ANONYMNÍM PŘÍSTUPEM

Pokud s vyhledáváním nesouhlasíte, můžete na tento web přistupovat bez vyzrazení svých osobních údajů.

AUTOMATICKÝ SBĚR INFORMACÍ

Ezoic zaznamenává údaje o jednotlivci a provozu na tomto webu. Ezoic je omezeným agentem této webové stránky (a správcem dat v kontextu EU) za účelem poskytování internetových dat a optimalizačních služeb. Společnost Ezoic může tato data použít ke zlepšení své služby nebo jiných služeb (např. Využití protokolů o návštěvnosti návštěvníků nebo dat zveřejněných prostřednictvím služby ke zlepšení optimalizace jiných webových stránek).

Osobní informace

Ezoic může shromažďovat osobní údaje definované v GDPR (jako je IP adresa a jedinečné ID v cookie) o návštěvnících vašeho webu za účelem statistiky, analýzy a personalizace. Kromě toho společnost Ezoic spolupracuje s mnoha třetími stranami na shromažďování a uchovávání údajů a poskytování analytických a reklamních služeb.

Použití osobních údajů

Účel / činnost Typ (y) dat Zákonný základ pro zpracování
 Zlepšit uživatelský dojem
 •  Identita
 • Technický
 • Používání
 Vaše informace vám pomohou poskytnout vám na tomto webu příjemnější a efektivnější zážitek.
 Chcete-li zlepšit výkon reklam
 •  Identita
 • Technický
 • Používání
 Vaše informace nám pomáhají optimalizovat umístění, velikost, načasování a zobrazené reklamy. To nám umožňuje činit inteligentní rozhodnutí, která nám pomáhají co nejlépe narušit reklamy podle vašich zkušeností.
 Vylepšit vytváření obsahu
 •  Identita
 • Technický
 • Používání
 Vaše informace nám pomáhají zjistit, jaký obsah vám záleží a užívejte si, styl obsahu, který se vám líbí a s čím se nejvíce angažujete. To nám pomáhá produkovat více obsahu a funkcí, které by se vám mohly líbit.
 Zlepšit výkon webových stránek
 •  Identita
 • Technický
 • Používání
 Vaše informace nám pomáhají měřit metriky o našem webu a také jeho rychlost, abychom mohli zlepšit výkon tohoto webu.

ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ A SOUHLAS

Zpracujeme údaje, které o vás shromažďujeme, abychom zlepšili fungování tohoto a dalších webových stránek. Tyto informace nám pomáhají při rozhodování o tom, jaký obsah se má zobrazit, jak by měl být formátován, počet, velikost a umístění reklam a jak by měl být obsah dodáván jednotlivcům. Tyto informace se také používají pro analýzu výkonu a podávání zpráv.

POUŽITÍ APLIKACÍCH LOGŮ

Naše servery automaticky zaznamenávají informace („Data protokolu aplikací“) vytvořené vaším použitím této webové stránky. Data protokolu aplikací mohou zahrnovat informace, jako je vaše IP adresa, typ prohlížeče, operační systém, odkazovaná webová stránka, navštívené stránky, umístění, mobilní operátor, ID zařízení a aplikace, vyhledávací termíny a informace o souborech cookie. Tyto informace používáme k diagnostice a zlepšování našich služeb. S výjimkou případů uvedených v části (Uchovávání dat) odstraníme data protokolu aplikací nebo odstraníme jakékoli identifikátory účtu, po 48 měsících prohledáme vaše uživatelské jméno, úplnou IP adresu nebo e-mailovou adresu.

Zachování dat

Ezoic je povinen se řídit. Osobní údaje, které shromažďujeme, jsou uvedeny v části „ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ A SOUHLAS“ nad nebo na dobu určitou. SSL certifikát, platby a fakturace budou drženy po dobu minimálně 5 let v závislosti na třídě produktu nebo služby a mohou být uchovány ve fyzickém nebo elektronickém formátu. I když žádáte o vymazání nebo vymazání vašich údajů, můžeme si vaše osobní údaje uchovat v nezbytném rozsahu a tak dlouho, jak je to nutné pro naše legitimní obchodní zájmy. Po uplynutí doby uchovávání Ezoic bezpečně zlikviduje nebo anonymizuje vaše osobní údaje, aby se zabránilo ztrátě, krádeži, zneužití nebo neoprávněnému přístupu.

DŮVĚRNOST / BEZPEČNOST

Neautorizovaná změna nezákonné zničení nebo náhodné ztráty. Všichni naši zaměstnanci a zpracovatelé údajů, kteří mají přístup ke zpracování osobních údajů a jsou s nimi spojeni, odpovídají za důvěrnost osobních údajů našich návštěvníků. Zajišťujeme, aby vaše osobní údaje nezveřejňovaly státní instituce a úřady

PŘÍSTUP A DETEKCE DAT

Máte právo prohlížet informace, které jsme o vás shromáždili, a požádat o vymazání veškerých osobních údajů, které můžeme mít. Můžete použít tento nástroj pro vyhledávání dat k dokončení těchto akcí.


Níže je uveden seznam použití, technických a metrických údajů, které se při používání tohoto webu běžně ukládají a zpracovávají

Informace o vaší poloze, včetně země, státu, města, metra a poštovního směrovacího čísla
Webová stránka, na které jste byli před tímto webem
Typ prohlížeče, který používáte, a verze
Značka a operační systém vašeho zařízení
V jakém časovém pásmu jste a v jakém čase je
Jaké stránky na tomto webu navštěvujete
Jak interagovat s tímto webem, včetně času stráveného, ​​kolik posouváte a pohyby myši
Velikost obrazovky zařízení a velikost prohlížeče na této obrazovce
Jaký obsah sdílíte na stránce
Pokud zkopírujete a vložíte obsah na tento web
Na jakou reklamu nebo odkaz jste klikli, abyste se dostali na tento web
Typ internetového připojení, které používáte, a poskytovatele služeb Internetu nebo poskytovatele služeb
Jak dlouho trvá, než se tento web převede do vašeho prohlížeče
Počasí, ve kterém se nacházíte
Váš věk a pohlaví
Vaše IP adresa
Jedinečné id, abychom vás poznali
Na které reklamy kliknete

Cookies

Účel využití dat

Nutný

Nezbytné soubory cookie pomáhají učinit web použitelným tím, že povolují základní funkce, jako je navigace po stránce a přístup do zabezpečených částí webu. Bez těchto cookies nemůže web fungovat správně.

Nastavení

Preferenční soubory cookie umožňují webu vyhledávat nebo vypadat jako webové stránky nebo vypadat jako preferovaný jazyk nebo oblast, ve které se nacházíte.

Statistika

Statistické soubory cookie pomáhají majitelům webových stránek porozumět tomu, jak komunikovat s webovými stránkami anonymním shromažďováním a vykazováním informací.

Marketing

Marketingové soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků napříč webovými stránkami. Záměrem je vytvořit reklamy, které jsou relevantní a poutavé pro jednotlivce i ostatní uživatele.


Níže je uveden seznam souborů cookie, které se na tomto webu běžně nastavují.
Seznam dodavatelů, které mohou být použity na tomto webu

Jméno a PříjmeníFunkceCíle
Společnost Roq.ad Inc.
Adikteev
BYTEDANCE PTE. LTD.
prebid.org
smartclip Europe GmbH
SMADEX, SLU
PŘEHRÁVÁNÍ XYZ EMEA LTD
Yahoo EMEA Limited
mainADV Srl
Kayzen
RevJet
Score Media Group GmbH & Co. KG
BaiduUSA
PIXIMEDIA
On Device Research Limited
C WIRE AG
Hivestack Inc.
Wagawin GmbH
STUDIO GONG GmbH & Co. Studiobetriebs KG
SoD ScreenOnDemand GmbH
Umístění Sciences AI Ltd.
AdColony, Inc.
Blingby LLC
Vibrant Media Limited
Chytrý provoz
adWMG
Videobyte Inc.
Společnost Unacast Inc.
retailAds GmbH & Co. KG
Eyeota Pte Ltd.
Adtelligent Inc.
Společnost BidMachine Inc.
Betgenius Ltd.
Comcast International France SAS
Telecoming SA
klipr
Společnost Vyde Ltd.
Semasio GmbH
Společnost Viafoura Inc.
Kiosked Ltd
Grabit Interactive Media Inc dba KERV Interactive
eMarketingSolutions, SL online marketingu
EXOCLICK, SL
Crimtan Holdings Limited
Tredia Solutions SL
PulsePoint, Inc.
plista GmbH
Cint AB
Sportradar AG
Confiant Inc.
Dailymotion SA
XChange od SFBX®
SPEAKOL DMCC
CleverPush GmbH
Teroa SA
LiquidM Technology GmbH
ADMAX
ProSiebenSat.1 Digital Data GmbH
Triton Digital Canada Inc.
Pure Local Media GmbH
AG
Simplifi Holdings Inc.
Cloud LTD
Stroer SSP GmbH (DSP)
Mobile Professionals BV / Sage&Archer BV
Natív Hirdetés Korlátolt Felelősségű Társaság
bababam
Amazon Reklama
Cihly
KÖNIGSTEINER digital GmbH
LoopMe Limited
MEDIA FORCE COMMUNICATIONS (2007) LTD
Společnost LeadsRx, Inc.
skoiy
Vznešený
Publicis Media GmbH
Strossle International AB
Market Resource Partners LLC
hubvisor
Dynata LLC
Cavai AS & UK
Eskymští
Triple13 Ltd.
Axiom MediaConnect
iProspect GmbH
Impactify
Yieldmo, Inc.
Good Loop Ltd
GfK SE
OpenX
Lotame Solutions, vč
ADYOULIKE SA
ShowHeroes SRL
Adludio Ltd.
netzeffekt GmbH
Doceree UK Limited
Společnost TOPBOX Inc.
: Tappx
3Q nexx GmbH
AVID TECHNOLOGIES AB
adhood.com
Clinch Labs LTD
CIBLEKLICKÝ
Platform161 BV
Hybrid Theory Global Ltd
Mirando GmbH & Co KG
Crowdy News Ltd.
Hermes
SmartyAds Inc.
Resono BV
Disqus
Odhlášení z reklamy BV
KG
Italiaonline SpA
Online Media Solutions LTD (BDA: Brightcom)
wetter.com GmbH
THE NEWCO SRL
bum! interaktivní marketing GmbH
Realytics
vitrate GmbH
Wunderkind Corporation
Norstat AS
Synkd Ltd.
Reklamy Samsung
QuantumCast digital GmbH
TAPTAP Digital SL
Arcspire Limited
Vydavatel First, Inc.
Důmyslná Technologies AG
Fifty Technology Limited
Nativo, Inc.
Timehop, Inc.
Onfocus (Adagio)
Telefonica de España SAU
Adloox SA
Automatické reklamy
Společnost Insticator, Inc.
Playhill Limited
Sharethrough, Inc
Internet BillBoard as
RevX
Adsonic
PIA Advertising GmbH
Global Media Group Services Limited
adality GmbH
Online řešení
GP One GmbH
Dentsu Italia SpA
MUSO TNT OMEZENO
Blis Global Limited
Inskin Media LTD
Skupina Smile Wanted Group
Značka Advance Ltd
Adverticum c Plc.
MADVERTISE MEDIA
AdQuiver Media SL
Trafffective GmbH
TF1 REKLAMA
ADMAN - Phaistos Networks, SA
TX Group AG
AudienceRun corp
Společnost Nielsen International S.A.
Webová produkce JS
Adform A / S
Důvěřujte DLT Limited
Leadoo Marketing Technologies Ltd.
Realeyes NEBO
HEIMSPIEL Medien GmbH & Co KG
Klub LLC
Společnost Xander, Inc.
adability media GmbH
Microsoft Advertising
Fyber
Projekt Ozone Limited
DNA-I.COM
Next Millenium Media INC
Vidoomy Media SL
Lucid Holdings, LLC
MindTake Research GmbH
Protected Media LTD
Ad Alliance GmbH
Revcontent, LLC
Společnost Parrable, Inc.
FRVR Limited
Skimbit Ltd
Bombora Inc.
2KDirect, Inc. (dba iPromote)
Beaconspark Ltd.
Jaduda GmbH
audio content & control GmbH
WhatRocks Inc.
Adtriba GmbH
Marfeel Solutions, SL (kompas)
Adelaide Metrics Inc.
Telefonica Moviles España SAU
Arbeitsgemeinschaft Media-Analýza
Salesforce.com, Inc.
Newsroom AI Ltd.
Artefact Germany GmbH
IRVDOO
152 Media LLC
Rezonence Limited
GDMServices, Inc. d / b / a FiksuDSP
Kertil Iberia SL
Blízká inteligence
Acuity Ads Inc.
adnanny.com SLU
Dopad +
GroupM UK Limited
Wizaly
zeotap GmbH
Proxi.cloud sp. zoo
iPROM
Dentsu Denmark A / S
ADventori SAS
NextRoll, Inc.
INVIBES GROUP
Přinést! Labs AG
Ogury Ltd.
FUNKE Digital GmbH
Infolinks Media, LLC
Společnost N. Rich Technologies Inc.
TabMo SAS
Společnost Fandom, Inc.
ADSOCY
MARKETPERF CORP.
Reppublika Data Analytics and Technologies GmbH
SINGLEPOT SAS
Lifesight Pte. Ltd.
Společnost DistroScale, Inc.
digidip GmbH
Telefonica Audiovisual Digital SL
Společnost Sayollo Media LTD
ViewPay
Mobile Firewall, Inc.
Intercept Interactive Inc. dba Undertone
Mobkoi Ltd.
Efilace / efektivita
Společnost Kargo Global Inc.
Společnost PubMatic, Inc
Magnite CTV, Inc.
Adssets AB
Zlaté včely
Společnost NoBid, Inc.
AA INTERNET MEDIA Ltd
Taboola Europe Limited
Yieldlove GmbH
Admixer EU GmbH
AdElement Media Solutions Pvt Ltd
Společnost Procter & Gamble
AAX LLC
přehláska komunikace gmbh
Adsolutions BV
Yieldlab (Virtual Minds GmbH)
Smartology Limited
SpringServe, LLC
Pexi BV
konvergovat digitální
Beop
crossvertise GmbH
Pubfinity LLC
Objektivní partneři B.V.
Společnost Mediavine, Inc.
Experian Limited
TV Scientific Inc.
TACTIC ™ Real-Time Marketing AS
UberMedia, Inc.
Kochava Inc.
Squarem Technologies Private Limited
Agate Systems Limited
Rockerbox, Inc
Z oo
Seven Technologies SL
Nativery S.r.l.
Alphalyr SAS
glomex GmbH
BCOVERY SAS
Společnost Piano Software Inc.
Gamesight Inc.
Stroer Digital Media GmbH
Monet Engine Inc.
Společnost Dable Inc.
Tri-table Sp. z oo
SambaTV, Inc.
AdDefend GmbH
TrueData Solutions, Inc.
ConnectAd Realtime GmbH
Opinion GmbH
Společnost Pelmorex Corp.
Outbrain UK Ltd
GlobalWebIndex
Sourcepoint Technologies, Inc. (bez CMP)
produkty diva-e
Hyper LLC
GumGum, Inc.
AntVoice
Innovid LLC
AudienceProject Aps
WEMASS MEDIA AUDIENCE SAFE SOLUTIONS, SL
Njuice AB
Společnost MiQ Digital Ltd
Adserve.zone / Artworx AS
BLINK SAS
Kupóny řešení
AiCreo Srl
AddApptr GmbH
Sub2 Technologies Ltd
Společnost Bannernow, Inc.
Nexx360
XAD spoteffects GmbH
Smart Adserver
optimal-it GmbH
Zeptejte se Locala
SunMedia
Sledujte Fantom Inc. AKA CatapultX
BIDSWITCH GmbH
Platforma Mediakeys
Gamoshi Ltd.
Radio Net Media Limited
Euvic 360e-com Sp.
Dobrodružná média
BidTheatre AB
Celtra, Inc.
Velitelé působí
Mediální náměstí
Klikněte na Tech Limited
IVO Media Ltd.
TARGET SE
B2B Media Group GmbH
Evorra Ltd.
MobileFuse LLC
Dentsu London Limited
Veracity Limited
AdheSE
Relevantní Digital Oy
1020, Inc. dba Placecast a Ericsson Emodo
Questpass Sp. z oo
Venatus Media Limited
AdGear Technologies, Inc.
Reklamy HUAWEI
YOC AG
AudienceRate LTD
Sroods GmbH
CITISERVI EUROPE, SL
Covatic Ltd
Adobe Advertising Cloud
Zkušenosti SAS
PREQUEL INTERNET TRADING LTD.
Sojern, Inc.
Seedtag Advertising SL
Milion reklam
Seeding Alliance GmbH
Project Agora Ltd.
Společnost Magnite, Inc. (outstream)
Otto (GmbH & Co KG)
Fido Srl
Společnost Airnow Media Ltd
Společnost Zemanta Inc.
SublimeSkinz - slib
MEDIAMETRICKÁ
Brandcom.inc AS
Schober Information Group Deutschland GmbH
adsquare GmbH
MediaMath, Inc.
Quality Media Network GmbH
Little Big Data sp. z oo
Online Advertising Network Sp
Cuebiq
Ringier Axel Springer Polska sp. z oo
miliony z
Marfeel Solutions, SL
Targetspot Belgium SPRL
Unblockia SL
Opera Software Ireland Limited
Oracle Advertising
Appier PTE Ltd.
Skupina datových služeb Silverbullet
Smaato, Inc.
Blue Billywig BV
Sift Media, Inc
Localsensor BV
CASTOOLA DOO
CentralNic Poland sp. z oo
Epsilon
Bannerflow AB
Amnet GmbH
allegro.pl
Ein Rad AB
33Across
audi Gent
Adlane LTD
NEORY GmbH
Kontaktujte Impact GmbH/Axel Springer Teaser Ad GmbH
Duration Media, LLC.
Zesílejte
IPSOS MORI UK LTD
Cloud Technologies SA
Adobe Audience Manager, platforma Adobe Experience
Společnost Botman Networks (P) Ltd
Cazamba Services de Internet Ltda
Publikovat LLC
xpln.ai SAS
Air Grid LTD
Flash Talking, Inc.
Delta Projects AB
Cookie Market LTD
OneFootball GmbH
ArtChaos sro
FeedAd GmbH
eBay Inc.
Extreme Reach, Inc.
Comscore BV
1plusX AG
Samba TV UK Limited
Česká vydavatelská burza zspo
Hillside (Sports) GP Limited
Gravitační datová média Alliance
ucfunnel Co., Ltd.
42 Ads GmbH
Společnost QUARTER MEDIA Ltd
Obchodní stůl
VGI CTV, Inc.
OneTag Limited
procházení
Blízko Intelligence Pte. spol.
Mars Media Group
Samoukal Enterprises Limited dba ADEX
BeeswaxIO Corporation
Rich Audience Technologies SL
Exactag GmbH
Acxiom
Convo inkoust
Pressboard Media Inc.
onlineumfragen.com GmbH
Aktivní agent (Virtual Minds GmbH)
Nielsen Marketing Cloud
Triple Lift, Inc.
ADUX
Factor-Eleven GmbH
ARCHEUS
Adevinta Španělsko SLU
The Reach Group GmbH
Mobsuccess
ANINPRO-CREATIVE, SL
Webová média
Jetpack Digital LLC
belboon GmbH
Caroda sro
MNTN
Sirdata bez souborů cookie
digitalAudience
Knorex
LiveRamp
Jivox Corporation
VÝKON ČASU
Rockabox Media Ltd t / a Scoota
Technologie DIGITEKA
Společnost Pixalate, Inc.
TMT Digital Inc.
video inteligence AG
Innity
Další Media SRL
The MediaGrid Inc.
Adomik
Criteo SA
Habu
VUUKLE DMCC
NetSuccess, sro
Vidazoo Ltd.
Společnost SpearAd GmbH
Společnost Magnite, Inc.
PROXISTORE
ČLOVĚK
United Internet Media GmbH
Havas Media (Artemis Alliance SLU)
Magnite, Inc. (Carbon AI Limited)
EDGE NPD Sp. Z oo
Video BRID DOO
VOLPI IMOBILIÉR
Redbranch, Inc dba Fraudlogix
Media16 Ltd.
Společnost Amobee Inc.
BEINTOO SPA
socoto GmbH & Co. kg
Novatiq omezená
SPICY MOBILE Sp z oo Sp.k.
NumberEight Technologies Ltd.
Mezi burzou
Turk Telekom
Společnost HyperTV Inc.
Netpoint Media GmbH
Osmá IP Limited
ad6media
CAKESoftware, Inc.
VIADS ADVERTISING SL
Offerista Group GmbH
Playwire LLC
Eulerian Technologies
Společnost LinkedIn Ireland Unlimited
Adverty AB (hospoda)
Společnost Truvid Inc.
Czech
Bidtellect, Inc.
OnProspects Ltd
Medúza Francie
IPONWEB GmbH
Mobfox US LLC
Neustar, Inc., společnost TransUnion
Somplo Ltd.
EASYMarketing GmbH
Snapsort Inc., fungující jako Sortable
Footballco Media Limited
Smartclip Hispania SL
Hybrid Adtech GmbH
Lupon Media
Avocet Systems Limited
ImpactTech Inc.
Kairos Fire
Unilever Polska sp. z oo
IQM CORPORATION
Brave People Ltd.
Zlepšit digitální
Welect GmbH
InMobi Pte Ltd
Neodata Group srl
Doporučené AB
MPX GmbH
teavaro
Justpremium BV
OnAudience Ltd
LifeStreet Corporation
remerge GmbH
Jampp LTD
Admo.tv (kliknutí)
usemax reklama (Emego GmbH)
1000 mercis (číslo)
ShinyStat Spa
Dynamic 1001 GmbH
Imonomie
Blue Media Services LTDA
Reklamní služby Roku
Adacado Technologies Inc. (DBA Adacado)
Go.pl sp. z oo
Společnost Hashtag Labs Inc.
Ad Theorent, Inc
One Tech Group GmbH
Programatica de publicidad SL
mediarithmics SAS
LINEA 1 MKT SL
Viznet
admetrics GmbH
Apester Ltd
Společnost Maiden Marketing Pte Ltd
Hurá Communications GmbH
Emerse Sverige AB
VRTCAL Markets Inc.
INIS sp. zoo.
Interaktivní SLU ADman
YouGov
ADITION (Virtual Minds GmbH)
EASYmedia GmbH
ARMIS SAS
Madington
Společnost Frameplay Corporation
SITU8ED AT
Z oo
Flexoffers.com, LLC
Salesstring ApS
Meetrics GmbH
twiago GmbH
Digitální jednotka
Weborama
MGID Inc.
Treedium
ZAM Network LLC dba Fanbyte
Exit Bee Limited
advanced store GmbH
GADSM
UniCredit SpA
M32 Connect Inc
Společnost Basis Global Technologies, Inc.
Mindlytix SAS
Verve Group Europe GmbH
My Traffic
Anzu Virtual Reality LTD
InsurAds Technologies SA.
Sovrn Holdings Inc
Open Web Technologies Ltd.
EXADS
ID Ward Ltd
McCann Discipline LTD
Seenthis AB
adMarketplace, Inc.
RTB House SA
WebAds BV
Arkeero
Quadrant Global Pte Ltd
Media.net Advertising FZ-LLC
Reignn Platform Ltd.
Pinpol GmbH
Performax.cz, sro
Mobility-Ads GmbH
INBEV BELGIUM SRL
Azerion Holding BV
powerspace
Lepší bannery A / S
Síť publika
Connatix Native Exchange Inc.
VECTAURY
INFINIA MOBILE SL
Hearts and Science Munich GmbH
Chameleon SAS
Playad Media Group AB
Bandsintown Amplified LLC
BSmartData GmbH
Tangoo SRL
EMX Digital LLC
Permuting Technologies, Inc.
Předávání aplikací
Telefonica Investigación y Desarrollo SAU
Kairon GmbH
Reklamní produkty Google
Meson Mediation LLC
CHEQ AI TECHNOLOGIES
dataXtrade GmbH
Integral Ad Science, Inc.
DEFINE MEDIA GMBH
Maximus Live LLC
AUDIOMOB LTD
VLYBY Digital GmbH
Teads France SAS
Značka Metrics Sweden AB
NEXD
SPORTORITY UK LTD
ODESLAT MI EMAIL
Sizmek od Amazonu
Bigabid Media sro
BILENDI SA
Exponenciální interaktivní, Inc d / b / a VDX.tv
Mediasmart Mobile SL
Zeta Global
Business Click
Modrý
Geist M Technologies LTD
PRECISE SRL
Visarity Technologies GmbH
Arrivalist Co.
Firstlead GmbH (ADCELL)
Vidstart LTD
Channel Pilot Solutions GmbH
AdView
Společnost Upwave Inc.
Adtarget Medya AS
Tapjoy, Inc.
Audience Solutions SA
Společnost Aarki, Inc.
PubWise, LLLP
Audience Value Pte Ltd
Společnost LiveIntent Inc.
Polar Mobile Group Inc.
Avantis Video Ltd.
Brandhouse/Subsero A/S
ViewDeos 2015 Ltd
adbalancer advertising agency GmbH
Inovativní média PML
Adex (Virtual Minds GmbH)
Signal Digital Inc.
AdsWizz Inc.
INFOnline GmbH
Ziff Davis LLC
Listonic Sp. Z oo
Snail Web Services Limited
Společnost Epom Ltd.
Unruly Group LLC
Rakuten Marketing LLC
Keymantics
Oznámit
Liftoff Mobile, Inc.
studie
Audienz AG
Readpeak Oy
Gemius SA
Triapodi Ltd.
Demand Base, Inc.
Seznam.cz, as
Underdog Media LLC
AdTiming Technology Company Limited
Živě zabalené AB
Gamned
Skaze
Unicredit BankAustria AG
uppr GmbH
Obsah zapálit
Výzkum a analýza médií ve Švédsku AB
MISSENA
AdSpirit GmbH
Opti Digital SAS
ADFI MEDIA SL
SoundCast
Quantyoo GmbH & Co. KG
A.Mob
WAM Group Ltd, t / a Admix
Bounce Commerce GmbH
Dianaomi PLC
Manažer Media Group LLC
Showheroes SE
Bucksense Inc
DynAdmic
Bidstack Limited
Řekni anathema
SOMQUERY SOMTAG – (SevenOne Media)
Sonobi, Inc
DoubleVerify Inc.
Relay42 Netherlands BV
Oracle Data Cloud - příkop
Sonic Odeeo spol
Společnost Zoomd Ltd.
Adkernel LLC
ID5 Technology Ltd
vedoucí aliance GmbH
YieldLift LLC
cynapsis interactive GmbH
GeoProve Limited
Stream Eye OOD
Konodrac SL
NC Audience Exchange, LLC (NewsIQ)
Justtag Sp. Z oo
Aniview LTD
SdíletThis, Inc.
emetriq GmbH
adrule mobile GmbH
Longtail Ad Solutions, Inc dba JW Player
cestovní publikum GmbH
Deep Intent, Inc.
Kwanko
BidBerry SRL
TypA Holdings Ltd
Stroer SSP GmbH (SSP)
StackAdapt
Clipcentric, Inc.
Vyberte Media International LTD
BritePool Inc.
RMSi Radio Marketing Service interaktivní GmbH
Digital East GmbH
CMI Marketing, Inc. d / b / a CafeMedia
Kantar Group Limited
Ezoic Inc.
Converto AG
SMARTSTREAM.TV GmbH
VŽDY SAS
TV SQUARED LIMITED
Widespace AB
SpotX, Inc.
7Hops.com Inc. (ZergNet)
KUPONA GmbH
Adrino Mobile Sp. z oo
SheMedia, LLC
TargetVideo GmbH
kubentní vč.
Goldbach Group AG
Dataseat Ltd
Adpone SL
Adnami Aps
Discover-Tech Ltd.
Společnost Arpeely Ltd.
NEURAL.ONE
Společnost Nano Interactive Group Ltd.
GeoEdge
Bertelsmann Data Service GmbH
Permodo GmbH
Beachfront Media LLC
Omezené povolení
Axel Springer Teaser Ad GmbH
Onesoon Limited t / a Adalyser
Pulse Innovations Limited
Placense Ltd.
Playrcar Limited
dpa-infocom GmbH
Společnost ACTV8, Inc.
Better Ads GmbH
Captify Technologies Limited
Index Exchange, Inc.
Společnost Moloco, Inc.
Společnost Terminus Software Inc.
6 Sense Insights, Inc.
Sirdata
ADARA MEDIA UNLIMITED
ADRENALEAD
giosg.com Hlasujte
Dotaz Click Limited
Natexo Španělsko
Bmind a Sales Maker Company, SL
Blockthrough, Inc.
adQuery
Společnost Evolution Technologies Inc.
Společnost Bidmatic Inc
Google
Přizpůsobení dat ke zdrojům offline
Propojení zařízení
Přesné geografické údaje o poloze
Nutný
Marketing
Přednost
Statistika


Kontaktujte nás


Pokud máte dotazy týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů nebo se chcete odhlásit z našich stránek a služeb, můžete nás kontaktovat pomocí níže uvedených informací nebo písemně na adresu:Sakala 7-2
Tallinn, 10141
EE

Shrnutí žádostí


Chcete-li zobrazit souhrn žádostí o informace o uživateli, žádostí o smazání informací o uživateli a požadavků na odhlášení z souladu s protokolem ccpa, které tato firma obdržela:


https://g.ezoic.net/privacy/fun-academy.fr/annualRequestSummary


ohledně fun-academy.frE-mail:
contact@fun-academy.fr


E-mail:
contact@fun-academy.fr
//g.ezoic.net/privacy/fun-academy.fr
//g.ezoic.net/privacy/fun-academy.fr
https://g.ezoic.net/privacy/fun-academy.fr
//g.ezoic.net/privacy/fun-academy.fr