společnost Fun Academy (TREMPLIN NUMERIQUE OÜ), znepokojena právy jednotlivců, zejména s ohledem na automatizované zpracování a v touze po transparentnosti vůči svým zákazníkům, zavedla politiku zahrnující veškeré toto zpracování, účely, které toto zpracování sleduje, a také prostředky opatření dostupná jednotlivcům, aby mohli co nejlépe uplatňovat svá práva.

Pokud potřebujete další informace o ochraně osobních údajů, navštivte web: https://www.cnil.fr/

Pokračování v používání této stránky znamená bezvýhradný souhlas s následujícími podmínkami používání.

Aktuálně online verze těchto podmínek používání je jedinou protichůdnou po celou dobu používání stránky a do doby, než ji nahradí nová verze.

Článek 1 - Právní upozornění

1.1 Web (dále jen „web“):

Fun-Academy.fr

1.2 Vydavatel (dále jen „vydavatel“):

TREMPLIN NUMERIQUE Nebo s kapitálem 2 500 €
se sídlem: Sakala tn 7-2, 10141 Tallinn, Estonsko (EU)
zastoupený Romainem Rafecasem jako manažer
registrováno v Estonsku pod registračním číslem: 14871684
vnitropodnikové DIČ: EE102218237
telefonní číslo: +33 (0) 9 70 40 78 16
e-mailová adresa: contact [at] fun-academy.fr

1.3 Hostitel (dále jen „hostitel“): 

Hostitelem Fun-Academy.fr je o2switch, jehož ústředí se nachází na 222-224 Boulevard Gustave Flaubert, 63000 Clermont-Ferrand, Francie (EU).

Článek 2 - Přístup na web

Přístup na web a jeho používání je vyhrazeno výhradně pro osobní použití. Souhlasíte s tím, že nebudete používat tento web a informace nebo údaje v něm obsažené pro komerční, politické, reklamní účely a pro jakoukoli formu komerčních nabídek, zejména pro zasílání nevyžádaných e-mailů.

Článek 3 - Obsah stránek

Všechny značky, fotografie, texty, komentáře, ilustrace, obrázky, animované i jiné, videosekvence, zvuky, jakož i všechny počítačové aplikace, které lze použít k tomu, aby tato stránka fungovala, a obecněji všechny prvky reprodukované nebo použité na této stránce jsou chráněny platnými zákony v oblasti duševního vlastnictví.

Jsou úplným a celkovým majetkem vydavatele nebo jeho partnerů. Jakákoli reprodukce, znázornění, použití nebo adaptace jakékoli nebo části těchto prvků, včetně počítačových aplikací, v jakékoli formě bez předchozího písemného souhlasu vydavatele je přísně zakázána. Skutečnost, že vydavatel nezahájí řízení poté, co se dozví o těchto neoprávněných použitích, neznamená přijetí uvedených použití a vzdání se trestního stíhání.

Článek 4 - Správa stránek

Pro dobrou správu stránek může editor kdykoli:

 • pozastavit, přerušit nebo omezit přístup ke všem stránkám nebo jejich části, vyhradit přístup na web nebo k určitým částem webu konkrétní kategorii uživatelů internetu.
 • vymazat veškeré informace, které by mohly narušit jeho provoz nebo být v rozporu s vnitrostátními nebo mezinárodními zákony.
 • pozastavit web za účelem provádění aktualizací.

Článek 5 - Odpovědnosti

Vydavatel nemůže být činěn odpovědným v případě poruchy, poruchy, potíží nebo přerušení provozu, znemožnění přístupu na web nebo k jedné z jeho funkcí.

Materiál pro připojení k webu, který používáte, je na vaši výhradní odpovědnost. Musíte přijmout veškerá vhodná opatření k ochraně svého zařízení a vlastních dat, zejména před virovými útoky přes internet. Nesete také výhradní odpovědnost za stránky a údaje, které konzultujete.

Vydavatel nenese odpovědnost v případě soudního řízení proti vám:

 • z důvodu používání stránky nebo jakékoli služby přístupné přes internet.
 • z důvodu nedodržení těchto obecných podmínek.

Vydavatel není odpovědný za jakékoli škody způsobené vám, třetím stranám a / nebo vašemu vybavení v důsledku vašeho připojení nebo vašeho používání webu a v důsledku toho se zříkáte jakékoli akce proti němu.

Pokud by měl být vydavatel předmětem smírného nebo zákonného řízení kvůli vašemu používání stránek, mohl by se obrátit proti vám s žádostí o náhradu všech škod, částek, odsouzení a nákladů, které by z tohoto postupu mohly vyplývat.

Článek 6 - Hypertextové odkazy

Zřízení uživatelů všemi hypertextovými odkazy na celý web nebo jeho část je povoleno vydavatelem. Jakýkoli odkaz musí být na žádost vydavatele odstraněn.

Vydavatel nezveřejňuje žádné informace přístupné prostřednictvím odkazu na jiné stránky. Vydavatel nemá právo na obsah uvedený v uvedeném odkazu.

Článek 7 - Sběr a ochrana údajů

Vaše údaje shromažďuje společnost TREMPLIN NUMERIQUE KDE.

Osobními údaji se rozumí jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (subjektu údajů); se považuje za identifikovatelnou osobu, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat, zejména odkazem na jméno, identifikační číslo nebo na jeden či více konkrétních prvků, specifických pro jeho fyzické, fyziologické, genetické, psychologické, ekonomické, kulturní nebo sociální.

Osobní údaje, které mohou být shromažďovány na tomto webu, používá hlavně vydavatel pro správu vztahů s vámi a případně pro zpracování vašich objednávek.

Shromažďované osobní údaje jsou následující:

 • příjmení a jméno.
 • adresa.
 • Emailová adresa.
 • telefonní číslo.
 • finanční údaje: v rámci platby za produkty a služby nabízené na Platformě zaznamenává finanční údaje týkající se kreditní karty uživatele, a to bezpečným způsobem díky našemu partnerovi Stripe (žádný interní jednotlivec ve společnosti nemá přístup k těmto informacím, a to ani i když jen technicky).

Článek 8 - Právo na přístup, opravu a odstranění vašich údajů

Při uplatňování předpisů platných pro osobní údaje mají uživatelé následující práva:

 • právo na přístup: mohou uplatnit své právo na přístup, znát osobní údaje, které se jich týkají, písemně na níže uvedenou e-mailovou adresu. V takovém případě může Platforma před implementací tohoto práva požadovat prokázání identity uživatele za účelem ověření jeho správnosti.
 • právo na opravu: pokud jsou osobní údaje uchovávané platformou nepřesné, mohou požádat o aktualizaci informací.
 • právo na výmaz údajů: uživatelé mohou požádat o vymazání svých osobních údajů v souladu s platnými zákony o ochraně údajů.
 • právo na omezení zpracování: uživatelé mohou požádat platformu o omezení zpracování osobních údajů v souladu s předpoklady stanovenými v GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování údajů: uživatelé mohou vznést námitku proti zpracování svých údajů v souladu s předpoklady stanovenými v GDPR.
 • právo na přenositelnost: mohou požádat, aby jim platforma poskytla osobní údaje, které poskytla k jejich přenosu na novou platformu.

Toto právo můžete uplatnit kontaktováním nás na následující adrese:

TREMPLIN NUMERIQUE ona
Sakala tn 7-2
10141 Tallinn
Estonsko

Nebo e-mailem na adresu:

kontaktujte [at] fun-academy.fr

Ke všem žádostem musí být přiložena fotokopie podepsaného platného dokladu totožnosti a uvedena adresa, na které může vydavatel kontaktovat žadatele. Odpověď bude zaslána do jednoho měsíce od přijetí žádosti. Toto jednoměsíční období lze prodloužit o dva měsíce, pokud to vyžaduje složitost žádosti nebo počet žádostí.

Kromě toho a od zákona č. 2016-1321 ze dne 7. října 2016 mají lidé, kteří si to přejí, možnost organizovat osud svých údajů po jejich smrti. Další informace o tomto tématu najdete na webových stránkách CNIL: https://www.cnil.fr/.

Uživatelé mohou také podat stížnost u CNIL na webových stránkách CNIL: https://www.cnil.fr.

Doporučujeme, abyste nás před podáním stížnosti na CNIL nejprve kontaktovali, protože jsme vám k dispozici, abychom váš problém vyřešili.

Článek 9 - Použití údajů

Účelem shromažďovaných osobních údajů od uživatelů je poskytovat služby Platformy, zlepšovat je a udržovat bezpečné prostředí. Právním základem zpracování je plnění smlouvy mezi uživatelem a Platformou. Konkrétněji jde o následující použití:

 • přístup a používání Platformy uživatelem.
 • řízení provozu a optimalizace Platformy.
 • implementace uživatelské pomoci.
 • ověření, identifikace a autentizace dat přenášených uživatelem.
 • personalizace služeb zobrazováním reklam na základě historie procházení uživatele podle jeho preferencí.
 • prevence a detekce podvodů, malwaru (škodlivého softwaru) a správa bezpečnostních incidentů.
 • správa veškerých sporů s uživateli.
 • zasílání obchodních a reklamních informací na základě preferencí uživatelů.
 • organizace podmínek používání Platebních služeb.

Článek 10 - Zásady uchovávání údajů

Platforma uchovává vaše data po dobu nezbytnou k tomu, aby vám mohla poskytovat své služby nebo pomoc.

V rozsahu přiměřeně nezbytném nebo požadovaném ke splnění zákonných nebo regulačních povinností, řešení sporů, předcházení podvodům a zneužívání nebo vymáhání našich smluvních podmínek můžeme také podle potřeby uchovávat některé z vašich údajů, a to i poté, co svůj účet zavřete. Nebo že již vám nemusíme poskytovat naše služby.

Článek 11 - Sdílení osobních údajů s třetími stranami

Osobní údaje mohou být sdíleny se společnostmi třetích stran výhradně v Evropské unii, v následujících případech:

 • když uživatel používá platební služby, je při implementaci těchto služeb platforma v kontaktu s bankovními a finančními společnostmi třetích stran, s nimiž uzavřela smlouvy.
 • když uživatel zveřejňuje veřejně přístupné informace ve volných oblastech pro komentáře platformy.
 • když uživatel autorizuje webovou stránku třetí strany pro přístup k jeho údajům.
 • když Platforma využívá služeb poskytovatelů k poskytování uživatelské podpory, reklamních a platebních služeb. Tito poskytovatelé služeb mají v rámci plnění těchto služeb omezený přístup k uživatelským údajům a mají smluvní povinnost je používat v souladu s ustanoveními příslušných předpisů o ochraně osobních údajů.
 • vyžaduje -li to zákon, může platforma provést přenos dat za účelem vyřízení stížností vznesených proti platformě a dodržení správních a zákonných postupů.

Článek 12 - Obchodní nabídky

Pravděpodobně obdržíte komerční nabídky od vydavatele. Pokud si to nepřejete, klikněte na následující odkaz: kontaktujte [at] fun-academy.fr.

Vaše data mohou partneři vydavatele použít ke komerčním účelům, pokud si to nepřejete, klikněte na následující odkaz: kontakt [at] fun-academy.fr.

Pokud při prohlížení webu přistupujete k osobním údajům, musíte se zdržet jakéhokoli shromažďování, jakéhokoli neoprávněného použití a jakéhokoli jednání, které může představovat útok na soukromí nebo pověst jednotlivců. Vydavatel v tomto ohledu odmítá veškerou odpovědnost.

Údaje jsou uchovávány a používány po dobu v souladu s platnými právními předpisy.

Článek 13 - Cookies

Co je to cookie?

„Cookie“ nebo stopovač je elektronický soubor umístěný na terminálu (počítač, tablet, smartphone atd.) A čtený například při prohlížení webových stránek, čtení e-mailu, instalaci nebo používání softwaru nebo mobilní aplikace, bez ohledu na typ použitého terminálu (zdroj: https://www.cnil.fr/fr/cookies-traceurs-que-dit-la-loi).

Procházením tohoto webu mohou být na váš terminál umístěny „cookies“ od společnosti odpovědné za příslušné stránky nebo od společností třetích stran.

Během první navigace na tomto webu se objeví vysvětlující banner o používání „cookies“. Proto pokračováním v procházení bude zákazník nebo potenciální zákazník považován za informovaného a souhlasí s použitím uvedených „cookies“. Poskytnutý souhlas bude platný po dobu třinácti (13) měsíců. Uživatel má možnost deaktivovat cookies z nastavení svého prohlížeče.

Všechny shromážděné informace budou použity pouze ke sledování objemu, typu a konfigurace provozu pomocí tohoto webu, k vývoji jeho designu a rozvržení a k dalším administrativním a plánovacím účelům a obecněji ke zlepšení služby. které vám nabízíme.

Na tomto webu se nacházejí následující soubory cookie:

Cookies Google:

 • Google Analytics: slouží k měření návštěvnosti webu.
 • Správce značek Google: usnadňuje implementaci značek na stránky a umožňuje spravovat značky Google.
 • Google Adsense: reklamní síť Google využívající jako médium pro své reklamy webové stránky nebo videa z YouTube.
 • Dynamický remarketing Google: umožňuje vám nabízet dynamickou reklamu na základě předchozích vyhledávání.
 • Google Adwords Conversion: nástroj pro sledování reklamních kampaní AdWords.
 • DoubleClick: Soubory cookie pro reklamy Google sloužící k zobrazování bannerů.

Soubory cookie Facebooku:

 • Připojení k Facebooku: umožňuje vám identifikovat se pomocí vašeho účtu na Facebooku.
 • Sociální doplňky pro Facebook: umožňuje vám lajkovat, sdílet a komentovat obsah pomocí účtu na Facebooku.
 • Vlastní publikum na Facebooku: umožňuje vám komunikovat s publikem na Facebooku.

Životnost těchto cookies je třináct měsíců.

Další informace o používání, správě a mazání souborů „cookie“ pro jakýkoli typ prohlížeče vás zveme na následující odkaz: https://www.cnil.fr/fr/cookies-et-autres-traceurs/comment-se-proteger/maitriser-votre-navigateur.

Článek 14 - Fotografie a vyobrazení produktů

Fotografie produktů doprovázející jejich popis nejsou smluvní a nezavazují vydavatele.

Článek 15 - Rozhodné právo

Tyto podmínky používání stránek se řídí francouzským právem a podléhají jurisdikci soudů ústředí vydavatele, s výhradou konkrétního připsání jurisdikce vyplývajícího z konkrétního zákona nebo nařízení.

Článek 16 - Kontaktujte nás

V případě jakýchkoli dotazů, informací o produktech uvedených na webu nebo o samotném webu můžete zanechat zprávu na následující adrese: contact [at] fun-academy.fr.

Ezoic

POLITIKA OCHRANY OCHRANY SOUKROMÍ SLUŽEB EZOIC

KLIKNĚTE ZDE, ZMĚŇTE NAŠE SOUKROMÍ NASTAVENÍ SOUKROMÍ

fun-academy.fr ("webová stránka") používá technologii třetí strany s názvem Ezoic.

INFORMACE O NAŠE ORGANIZACI A WEBOVÁ STRÁNKA

Ezoic se zavazuje chránit vaše soukromí. Chceme pouze použít informace, které shromažďujeme legálně v souladu s obecným nařízením o ochraně údajů (GDPR) (nařízení (EU) 2016 / 679).

Hlavní činnosti společnosti Ezoic jsou:

 • Analýza webových stránek
 • Personalizace webových stránek
 • Hosting webových stránek

Naše zásady ochrany osobních údajů se týkají společností Ezoic Inc., Ezoic Limited a tohoto webu:

Ezoic Inc.

6023 Innovation Way, Carlsbad, Kalifornie, Spojené státy americké

Ezoic Limited

Northern Design Center, Abbott's Hill, Gateshead, NE8 3DF Velká Británie

ÚDAJE

Za účelem poskytování našich produktů a služeb a související podpory je nutné, aby společnost Ezoic přenášela vaše osobní údaje mimo Evropskou unii. V takovém případě je správcem těchto údajů pro obyvatele EU společnost Ezoic Inc. se sídlem 6023 Innovation Way, Carlsbad, Kalifornie, Spojené státy americké. Veškeré dotazy týkající se požadavků týkajících se zpracování údajů mohou být adresy na data@ezoic.com

POSKYTOVÁNÍ NÁVŠTEVNÍKŮ S ANONYMNÍM PŘÍSTUPEM

Pokud s vyhledáváním nesouhlasíte, můžete na tento web přistupovat bez vyzrazení svých osobních údajů.

AUTOMATICKÝ SBĚR INFORMACÍ

Ezoic zaznamenává údaje o jednotlivci a provozu na tomto webu. Ezoic je omezeným agentem této webové stránky (a správcem dat v kontextu EU) za účelem poskytování internetových dat a optimalizačních služeb. Společnost Ezoic může tato data použít ke zlepšení své služby nebo jiných služeb (např. Využití protokolů o návštěvnosti návštěvníků nebo dat zveřejněných prostřednictvím služby ke zlepšení optimalizace jiných webových stránek).

OSOBNÍ ÚDAJE

Ezoic může shromažďovat osobní údaje definované v GDPR (jako je IP adresa a jedinečné ID v cookie) o návštěvnících vašeho webu za účelem statistiky, analýzy a personalizace. Kromě toho společnost Ezoic spolupracuje s mnoha třetími stranami na shromažďování a uchovávání údajů a poskytování analytických a reklamních služeb.

Použití osobních údajů

 • Identita
 • Technický
 • Používání
 • Identita
 • Technický
 • Používání
 • Identita
 • Technický
 • Používání
 • Identita
 • Technický
 • Používání

 

ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ A SOUHLAS

Údaje, které o vás shromažďujeme, budeme zpracovávat, abychom zlepšili fungování této a dalších webových stránek. Tyto informace nám pomáhají rozhodovat o tom, jaký obsah zobrazit, jak by měl být formátován, počet, velikost a umístění reklam a jak by měl být obsah doručen jednotlivcům. Tyto informace se také používají pro analýzu výkonu a podávání zpráv.

POUŽITÍ APLIKACÍCH LOGŮ

Naše servery automaticky zaznamenávají informace („Data protokolu aplikací“) vytvořené vaším použitím této webové stránky. Data protokolu aplikací mohou zahrnovat informace, jako je vaše IP adresa, typ prohlížeče, operační systém, odkazovaná webová stránka, navštívené stránky, umístění, mobilní operátor, ID zařízení a aplikace, vyhledávací termíny a informace o souborech cookie. Tyto informace používáme k diagnostice a zlepšování našich služeb. S výjimkou případů uvedených v části (Uchovávání dat) odstraníme data protokolu aplikací nebo odstraníme jakékoli identifikátory účtu, po 48 měsících prohledáme vaše uživatelské jméno, úplnou IP adresu nebo e-mailovou adresu.

Zachování dat

Osobní údaje, které shromažďujeme, se uchovávají pouze po dobu nezbytně nutnou pro splnění uvedených účelů v části „ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ A SOUHLASU“ výše nebo po dobu konkrétně vyžadovanou zákonem nebo nařízením, kterou je společnost Ezoic povinna dodržovat. Osobní údaje používané k ověření určitých typů služeb, jako je certifikát SSL, platby a fakturace, budou uchovávány po dobu minimálně 5 let v závislosti na třídě produktu nebo služby a mohou být uchovávány ve fyzickém nebo elektronickém formátu. I když požádáte o vymazání nebo vymazání vašich údajů, můžeme vaše osobní údaje uchovat v nezbytném rozsahu a tak dlouho, jak je to nezbytné pro naše oprávněné obchodní zájmy nebo plnění smluvních povinností. Po uplynutí doby uchovávání společnost Ezoic bezpečně zlikviduje nebo anonymizuje vaše osobní údaje, aby nedošlo ke ztrátě, krádeži, zneužití nebo neoprávněnému přístupu.

DŮVĚRNOST / BEZPEČNOST

Neautorizovaná změna nezákonné zničení nebo náhodné ztráty. Všichni naši zaměstnanci a zpracovatelé údajů, kteří mají přístup ke zpracování osobních údajů a jsou s nimi spojeni, odpovídají za důvěrnost osobních údajů našich návštěvníků. Zajišťujeme, aby vaše osobní údaje nezveřejňovaly státní instituce a úřady

PŘÍSTUP A DETEKCE DAT

Máte právo prohlížet informace, které jsme o vás shromáždili, a požádat o vymazání veškerých osobních údajů, které můžeme mít. Můžete použít tento nástroj pro vyhledávání dat k dokončení těchto akcí.

 Cookies

Níže je uveden seznam souborů cookie, které se na tomto webu běžně nastavují.

 

Jméno cookieKategoriePopisTrvání
ez_pub_siteNutnýPoužívá jej analytická a personalizační společnost Ezoic k zobrazení stránky pouze s povolenými funkcemi Ezoic.
ezCMPCookieConsentNutnýPoužívá analytická a personalizační společnost Ezoic ke sledování, kdy uživatel souhlasí s cookies.
ez_rdr_countNutnýPoužívá analytická a personalizační společnost Ezoic ke sledování přesměrování
ez_rdrNutnýPoužívá analytická a personalizační společnost Ezoic ke sledování přesměrování.
cookieconsent_dismissedNutnýPoužívá se ke sledování uzavření dialogového okna souhlasu se soubory cookie.
__utmt_fNutnýPoužívá se k omezení rychlosti požadavků na server.
__utmt_eNutnýPoužívá se k omezení rychlosti požadavků na server.
wordpress_test_cookieNutnýWordPress nastaví tento soubor cookie, když přejdete na přihlašovací stránku. Soubor cookie se používá ke kontrole, zda je váš webový prohlížeč nastaven na povolení nebo odmítnutí souborů cookie.
session_depthNutnýSlouží ke sledování počtu stránek, které navštívíte v relaci na tomto webu.
__cfduidNutnýPoužívá jej obsahová síť Cloudflare k identifikaci důvěryhodného webového provozu.
cf_use_obNutnýPoužívá ho Content Delivery Network, Cloudflare, k ochraně před podvody a zrychlení doručování na web.
cf_ob_infoNutnýPoužívá ho Content Delivery Network, Cloudflare, k ochraně před podvody a zrychlení doručování na web.
PHPSESSIDNutnýJedinečný identifikátor používaný k zachování stavů napříč stránkami.
__utmtNutnýPoužívá se k omezení rychlosti požadavků na server.
pouze ez_view_original_onNastaveníPoužívá jej analytická a personalizační společnost Ezoic k zobrazení původního webu bez funkcí Ezoic.
pouze ez_view_optimized_onNastaveníPoužívá jej analytická a personalizační společnost Ezoic k zobrazení optimalizovaného webu s vlastnostmi Ezoic.
pouze ez_view_optimized_on NastaveníPoužívá jej analytická a personalizační společnost Ezoic k zobrazení původního webu bez funkcí Ezoic.
rychlost_bez_procesuNastaveníPoužívá analytická a personalizační společnost Ezoic k vypnutí funkcí rychlosti webu pro tohoto uživatele.
Sitespeed_PreviewNastaveníPoužívá analytická a personalizační společnost Ezoic, aby tomuto uživateli umožnil zobrazit náhled určitých funkcí rychlosti webu.
ez_ad_position_versionNastaveníPoužívá jej analytická a personalizační společnost Ezoic k určení, zda pro tohoto uživatele používá produkt Ad Tester, který používá rozšíření Ad Tester.
ezpicker_showallNastaveníPoužívá analytická a personalizační společnost Ezoic k tomu, aby aplikaci ezpicker řekla všem zástupným symbolům.
ezpicker_nocacheNastaveníPoužívá analytická a personalizační společnost Ezoic k tomu, aby aplikaci ezpicker řekla, aby se spouštěla ​​bez použití mezipaměti.
ezpickerNastaveníPoužívá jej analytická a personalizační společnost Ezoic k zapnutí ezpickeru
SL_wptGlobTipTmpNastavení
SL_GWPT_SHOW_HIDE_TMPNastavení
ezosuigeneriscStatistikaPoužívá jej analytická a personalizační společnost Ezoic k jedinečné identifikaci vás přes internet na internetu.
ezosuigenerisStatistikaPoužívá jej analytická a personalizační společnost Ezoic k jedinečné identifikaci vás přes internet na internetu.
ezdsStatistikaPoužívá jej analytická a personalizační společnost Ezoic k ukládání velikosti pixelů na obrazovce, aby vám pomohla přizpůsobit vaše zážitky a zajistit, aby obsah vyhovoval.
ez_recommended_pagesStatistikaPoužívá jej analytická a personalizační společnost Ezoic ke sledování uživatelů, kteří navštěvují widget doporučených stránek.
AMP_ECID_EZOICStatistikaPoužívá personalizační a analytická společnost Ezoic pro statistiku na Accelerated Mobile Pages
ezouspvvStatistikaPoužívá analytická a personalizační společnost Ezoic ke sledování počtu stránek, které uživatel navštívil.
ezouspvhStatistikaPoužívá analytická a personalizační společnost Ezoic ke sledování počtu stránek, které uživatel navštívil od poslední návštěvy.
ezouspvaStatistikaPoužívá analytická a personalizační společnost Ezoic ke sledování toho, kolik stránek uživatel kdykoli navštívil.
ezeppvvStatistikaPoužívá analytická a personalizační společnost Ezoic ke sledování stránek, které si tento uživatel prohlížel.
ezCMPCCSStatistikaPoužívá analytická a personalizační společnost Ezoic ke sledování, kdy uživatel souhlasí se statistickými soubory cookie.
ezohwStatistikaPoužívá jej analytická a personalizační společnost Ezoic k ukládání velikosti pixelů v prohlížeči, což vám pomůže přizpůsobit si zážitek a zajistit, že se obsah hodí.
_gidStatistikaPoužívá se k rozlišení uživatelů pomocí Google Analytics
__utmaStatistikaShromažďuje údaje o tom, kolikrát uživatel navštívil web, a data první a poslední návštěvy. Používá se Google Analytics.
__qcaStatistikaShromažďuje anonymní údaje o návštěvách uživatele na webu, jako je počet návštěv, průměrný čas strávený na webu a jaké stránky byly načteny za účelem generování sestav pro optimalizaci obsahu webu.
_gaStatistikaPoužívá se k rozlišení uživatelů pomocí Google Analytics
__utmbStatistikaRegistruje časové razítko s přesným časem, kdy uživatel navštívil web. Používá Google Analytics k výpočtu doby návštěvy webu.
__utmzStatistikaShromažďuje data o tom, odkud uživatel přišel, z jakého vyhledávače byl použit, na jaký odkaz byl kliknut a z jakého vyhledávacího dotazu byl použit. Používá se Google Analytics.
__utmcStatistikaRegistruje časové razítko s přesným časem, kdy uživatel opustí web. Používá Google Analytics k výpočtu doby návštěvy webu.
__utmdStatistikaPoužívá Google Analytics ke sledování vaší aktivity na webu.
__utmvStatistikaPoužívá se k ukládání dat vlastních proměnných na úrovni návštěvníka do Google Analytics.
_gatStatistikaPoužívá se k rozlišení uživatelů pomocí Google Analytics
dalšíMarketingPoužívá jej analytická a personalizační společnost Ezoic k ukládání demografických informací, jako je věk a pohlaví.
__gadsMarketingSlouží k registraci toho, jaké reklamy byly uživateli zobrazeny.
CTO_OPTOUTMarketingPoužívá reklamní síť Criteo k záznamu, pokud jste se rozhodli pro přizpůsobené reklamy.
_ym_uidMarketingPoužívá reklamní společnost Yandex Metrica k identifikaci uživatelů.
_sm_auMarketingPoužívá Google Adwords k přesměrování reklam uživatelům.

 

Níže je uveden seznam použití, technických a metrických údajů, které se při používání tohoto webu běžně ukládají a zpracovávají

 

 

 

Seznam dodavatelů, které mohou být použity na tomto webu

Jméno a PříjmeníFunkceCíle
Hillside (Sports) GP Limited
C WIRE AG
Společnost Zemanta Inc.
Smartclip Hispania SL
Společnost Zoomd Ltd.
Důvěřujte DLT Limited
Project Agora Ltd.
ADventori SAS
Deep Intent, Inc.
Společnost Epom Ltd.
Redbranch, Inc dba Fraudlogix
Synamedia
Sift Media, Inc
Cloud Technologies SA
Kontaktujte Impact GmbH/Axel Springer Teaser Ad GmbH
EASYMarketing GmbH
Doporučené AB
Samba TV UK Limited
Společnost TOPBOX Inc.
Delta Projects AB
AddApptr GmbH
DynAdmic
VÝKON ČASU
Cihly
Kayzen
THE NEWCO SRL
smartclip Europe GmbH
GlobalWebIndex
Webová média
SdíletThis, Inc.
Marfeel Solutions, SL
Dentsu A/S
Unblockia SL
ImpactTech Inc.
BLINK SAS
Amazon Reklama
Telefonica de España SAU
Eskymští
United Internet Media GmbH
Sportradar AG
AG
EXADS
Weborama
AdTiming Technology Company Limited
Pulse Innovations Limited
Lupon Media
freenet DLS GmbH
Madington
adhood.com
BCOVERY SAS
Nexx360
Společnost Kargo Global Inc.
Reklamy Samsung
ČLOVĚK
AdGear Technologies, Inc.
Webgains GmbH
Hurá Communications GmbH
ADMAX
plista GmbH
Innity
Mobile Firewall, Inc.
Dynamic 1001 GmbH
GeoEdge
FRVR Limited
Arcanor Bilgi Teknolojileri ve Hizmetleri A.Ş.
Mediasmart Mobile SL
Adserve.zone / Artworx AS
Obsah zapálit
Společnost LinkedIn Ireland Unlimited
ASSIGNMENT LLC
SMARTSTREAM.TV GmbH
Gamned
Webová produkce JS
Společnost PIXFUTURE MEDIA INC.
Global Media Group Services Limited
Adverticum c Plc.
advanced store GmbH
AdDefend GmbH
Covatic Ltd
xpln.ai SAS
Comscore BV
TabMo SAS
BILENDI SA
IQM CORPORATION
Salesforce.com, Inc.
Reset Digital Europe Ltd
Technologie DIGITEKA
Předávání aplikací
Důmyslná Technologies AG
Smaato, Inc.
Společnost Bannernow, Inc.
adWMG
Společnost Alphonso Inc
B2B Media Group GmbH
Onfocus (Adagio)
INFOnline GmbH
Better Ads GmbH
Společnost Bidmatic Inc
ConnectAd Realtime GmbH
Meetrics GmbH
ARMIS SAS
audi Gent
PREQUEL INTERNET TRADING LTD.
MISSENA
Živě zabalené AB
ADUX
Beachfront Media LLC
Modrý
Smartology Limited
Společnost Voxnest Inc
Interaktivní SLU ADman
Business Click
Hyper LLC
Společnost Piano Software Inc.
Skupina Smile Wanted Group
Konodrac SL
IPONWEB GmbH
digitalAudience BV
RevJet
VGI CTV, Inc.
Anzu Virtual Reality LTD
Společnost SpearAd GmbH
Somplo Ltd.
Vždy výpočetní SAS
TypA Holdings Ltd
Fifty Technology Limited
Společnost Adtriba Ltd
Zesílejte
Technologie Appush
AudienceProject Measurement Amz
YOC AG
The MediaGrid Inc.
Mezi burzou
Keymantics
Další Media SRL
DNA-I.COM
Quality Media Network GmbH
ShowHeroes SRL
InsurAds Technologies SA.
Caroda sro
Italiaonline SpA
Fyber
Stream Eye OOD
UberMedia, Inc.
AdheSE
ANINPRO-CREATIVE, SL
Společnost N. Rich Technologies Inc.
InMobi Pte Ltd
WebAds BV
Opera Software Ireland Limited
Apester Ltd
Viznet
Síť publika
Discover-Tech Ltd.
BYTEDANCE PTE. LTD.
Platform161 BV
Tredia Solutions SL
Arrivalist Co.
Adsolutions BV
Acxiom
ARCHEUS
Target Video GmbH
Trafffective GmbH
ADSOCY
CIBLEKLICKÝ
Placense Ltd.
Společnost Kueez Entertainment Ltd.
Společnost LiveIntent Inc.
MetrixLab Nederland BV
152 Media LLC
teavaro
Dentsu Italia SpA
AiCreo Srl
ad6media
Cavai AS & UK
Yieldlab (Virtual Minds GmbH)
Semasio GmbH
Dentsu London Limited
Maximus Live LLC
Společnost Evolution Technologies Inc.
Společnost Upwave Inc.
AAX LLC
MediaMath, Inc.
SpotX, Inc.
Seznam.cz, as
Cloud LTD
McCann Discipline LTD
SheMedia, LLC
Performax.cz, sro
XAD spoteffects GmbH
Brave People Ltd.
Oznámit
Intercept Interactive Inc. dba Undertone
SoD ScreenOnDemand GmbH
Avantis Video Ltd.
QuantumCast digital GmbH
LINEA 1 MKT SL
M32 Connect Inc
Marfeel Solutions, SL (kompas)
Společnost ACTV8, Inc.
AudienceRate LTD
Společnost Hashtag Labs Inc.
Emerse Sverige AB
Efilace / efektivita
Adobe Audience Manager, platforma Adobe Experience
Beop
SmartFrame Technologies Ltd
Výzkum a analýza médií ve Švédsku AB
EDGE NPD Sp. Z oo
GP One GmbH
Ad Alliance GmbH
IVO Media Ltd.
Snail Web Services Limited
Novatiq omezená
Nativery S.r.l.
Adikteev
ADITION (Virtual Minds GmbH)
NetSuccess, sro
2KDirect, Inc. (dba iPromote)
Kairon GmbH
OpenX
Nativo, Inc.
Kairos Fire
Společnost Xander, Inc.
EXOCLICK, SL
Blue Media Services LTDA
Justpremium BV
Sharethrough, Inc
Adpone SL
Extreme Reach, Inc.
admetrics GmbH
ViewPay
Upravte digitální A/S
Ad Theorent, Inc
Automatické reklamy
Adelaide Metrics Inc.
CASTOOLA DOO
mediarithmics SAS
AA INTERNET MEDIA Ltd
Resono BV
Reklamní služby Roku
Zeit Agency ApS
Eulerian Technologies
AdsWizz Inc.
Turk Telekom
MARKETPERF CORP.
studie
MPX GmbH
MADVERTISE MEDIA
Comcast International France SAS
přehláska komunikace gmbh
AUDIOMOB LTD
Vidcrunch LLC
Readpeak Oy
Air Grid LTD
Společnost NAG S.A.
Teads France SASI
konvergovat digitální
Společnost Sayollo Media LTD
Hybrid Adtech GmbH
Česká vydavatelská burza zspo
BidBerry SRL
Značka Advance Ltd
Cint AB
Treedium
Natexo Španělsko
Digitální jednotka
wetter.com GmbH
Integral Ad Science, Inc.
ODESLAT MI EMAIL
Jaduda GmbH
adbalancer advertising agency GmbH
AdElement Media Solutions Pvt Ltd
Squarem Technologies Private Limited
adnanny.com SLU
Madison Logic, Inc.
Kochava Inc.
Veracity Limited
Agate Systems Limited
AntVoice
CITISERVI EUROPE, SL
VRTCAL Markets Inc.
Monet Engine Inc.
Sirdata bez souborů cookie
crossvertise GmbH
hubvisor
adrule mobile GmbH
adability media GmbH
digidip GmbH
AdView
Adform A / S
Arkeero
Společnost Pelmorex Corp.
Teroa SA
Společnost MiQ Digital Ltd
Factor-Eleven GmbH
Go.pl sp. z oo
Adrino Mobile Sp. z oo
Tapjoy, Inc.
Zeta Global
One Tech Group GmbH
Telefonica Investigación y Desarrollo SAU
ucfunnel Co., Ltd.
Media16 Ltd.
Sonic Odeeo spol
Stroer Digital Media GmbH
Telefonica Audiovisual Digital SL
emetriq GmbH
LiquidM Technology GmbH
Adevinta Španělsko SLU
Ovlivněte SARL
NEURAL.ONE
Havas Media (Artemis Alliance SLU)
Společnost Viafoura Inc.
Zlaté včely
Leadoo Marketing Technologies Ltd.
Osmá IP Limited
Axel Springer Teaser Ad GmbH
IPSOS MORI UK LTD
RTB House SA
Triple Lift, Inc.
LiveRamp
Vznešený
Duplo Media AS
Mobkoi Ltd.
VIADS ADVERTISING SL
Appier PTE Ltd.
Wagawin GmbH
Unicredit BankAustria AG
Stroer SSP GmbH (SSP)
Značka Metrics Sweden AB
Flexoffers.com, LLC
NEXD
Sizmek od Amazonu
INVIBES GROUP
Neodata Group srl
Habu
TARGET SE
YouGov
Vidoomy Media SL
Adtelligent Inc.
ShinyStat Spa
Microsoft Advertising
Mirando GmbH & Co KG
Adludio Ltd.
Dailymotion SA
Axiom MediaConnect
Convo inkoust
Exit Bee Limited
ADMAN - Phaistos Networks, SA
Proxi.cloud sp. zoo
FUNKE Digital GmbH
Flash Talking, Inc.
Společnost Nielsen Media Research Ltd.
The Reach Group GmbH
XChange od SFBX®
Czech
SITU8ED AT
OnAudience Ltd
42 Ads GmbH
Rakuten Marketing LLC
Avocet Systems Limited
Yieldmo, Inc.
Blue Billywig Group B.V.
Publikovat LLC
Mobility-Ads GmbH
Společnost VLYBY Digital Ltd
Bannerflow AB
Společnost Aarki, Inc.
Adomik
Bucksense Inc
Realeyes NEBO
VESMÍRNÁ TECHNOLOGIE A INTELIGÊNCIA LTDA
Adnami Aps
Opti Digital SAS
Dotaz Click Limited
Reignn Platform Ltd.
PRECISE SRL
belboon GmbH
Klub LLC
Mars Media Group
SunMedia
Visarity Technologies GmbH
Zlepšit digitální
Ziff Davis LLC
PŘEHRÁVÁNÍ XYZ EMEA LTD
Little Big Data sp. z oo
Timehop, Inc.
Unruly Group LLC
twiago GmbH
Internet BillBoard as
Goldbach Group AG
Wonderkind Corporation
Ezoic Inc.
Sledujte Fantom Inc. AKA CatapultX
Frii ApS
NEORY GmbH
BIDSWITCH GmbH
Hybrid Theory Global Ltd
Omezené povolení
Pure Local Media GmbH
Onesoon Limited t / a Adalyser
Adlane LTD
dpa-infocom GmbH
Seenthis AB
Yield Lift LLC
Seven Technologies SL
CentralNic Poland sp. z oo
Audience Solutions SA
SMADEX, SLU
cestovní publikum GmbH
Adtarget Teknoloji AS
NumberEight Technologies Ltd.
Showheroes SE
Quantyoo GmbH & Co. KG
Live Data Solutions SL
Verve Group Europe GmbH
Společnost DistroScale, Inc.
Audienz AG
adsquare GmbH
Společnost PubMatic, Inc
Zkušenosti SAS
Rezonence Limited
1000 mercis (číslo)
Společnost Moloco, Inc.
Společnost Emodo, Inc.
video inteligence AG
Next Millenium Media INC
AVID TECHNOLOGIES AB
ID5 Technology Ltd
PROXISTORE
Online řešení
Pexi BV
IRVDOO
Dynata LLC
Artefact Germany GmbH
Video BRID DOO
WEMASS MEDIA AUDIENCE SAFE SOLUTIONS, SL
Happydemics
Skimbit Ltd
Signal Digital Inc.
Dianaomi PLC
Relevantní Digital Oy
ADARA MEDIA UNLIMITED
zeotap GmbH
Platforma Mediakeys
MindTake Research GmbH
glomex GmbH
PulsePoint, Inc.
Milion reklam
Společnost EMX Digital, Inc.
Welect GmbH
Objektivní partneři B.V.
33Across
skoiy
TF1 REKLAMA
INIS sp. zoo.
Medúza Francie
INFINIA MOBILE SL
Questpass Sp. z oo
procházení
ProSiebenSat.1 Digital Data GmbH
VUUKLE DMCC
ADFI MEDIA SL
Programatica de publicidad SL
Reppublika Data Analytics and Technologies GmbH
Disqus
GDM Services, Inc. d/b/a Bidmind
dataXtrade GmbH
Společnost Dable Inc.
Synkd Ltd.
eBay Inc.
Firstlead GmbH (ADCELL)
Congstar GmbH
Telefonica Moviles España SAU
Bidtellect, Inc.
Exactag GmbH
Oracle Advertising
bum! interaktivní marketing GmbH
Společnost Parrable, Inc.
Sonares GmbH
TAPTAP Digital SL
Newsroom AI Ltd.
Chameleon SAS
Realytics
upr GmbH
Kwanko
GroupM UK Limited
Gravitační datová média Alliance
Justtag Sp. Z oo
UniCredit SpA
Blízká inteligence
Sirdata
RevX
PubWise, LLLP
Rich Audience Technologies SL
Skaze
Cazamba Services de Internet Ltda
Smart Analytics SL
Společnost Insticator, Inc.
Media.net Advertising FZ-LLC
EASYmedia GmbH
Demand Base, Inc.
Good Loop Ltd
Videobyte Inc.
Relay42 Netherlands BV
GeoProve Limited
Playrcar Limited
Permuting Technologies, Inc.
Velitelé působí
Dataseat Ltd
Vyberte Media International LTD
ViewDeos 2015 Ltd
iPROM
Samoukal Enterprises Limited dba ADEX
Sonobi, Inc
AdColony, Inc.
ADRENALEAD
Ogury Ltd.
GumGum, Inc.
Blis Global Limited
Mediální náměstí
Reklamy s okvětními lístky
A.Mob
adality GmbH
O Fanbyte se stará ZAM Network LLC
SmartyAds Inc.
ADYOULIKE SA
Projekt Ozone Limited
Blízko Intelligence Pte. spol.
Obchodní stůl
Netpoint Media GmbH
Ringier Axel Springer Polska sp. z oo
Mindlytix SAS
Adobe Advertising Cloud
Společnost Magnite, Inc. (Carbon AI Limited)
Společnost Fandom, Inc.
Stroer SSP GmbH (DSP)
Doceree UK Limited
Tangoo SRL
socoto GmbH & Co. kg
Refine Direct Srl
Index Exchange, Inc.
CHEQ AI TECHNOLOGIES
Norstat AS
vedoucí aliance GmbH
Adex (Virtual Minds GmbH)
Papirfly AS
Online Advertising Network Sp
Jetpack Digital LLC
Adverty AB (hospoda)
Vibrant Media Limited
Zeptejte se Locala
bababam
Acuity Ads Inc.
OneFootball GmbH
Betgenius Ltd.
mainADV Srl
Gamesight Inc.
Crimtan Holdings Limited
NC Audience Exchange, LLC (NewsIQ)
Channel Pilot Solutions GmbH
Clinch Labs LTD
KG
Skupina datových služeb Silverbullet
Aniview LTD
giosg.com Hlasujte
Underdog Media LLC
Adssets AB
Společnost BidMachine Inc.
Sourcepoint Technologies, Inc. (bez CMP)
Společnost HyperTV Inc.
Společnost Nielsen International S.A.
Wizaly
Společnost Mediavine, Inc.
Innovation LLC
Z oo
Společnost Frameplay Corporation
Společnost Vyde Ltd.
Strossle International AB
vitrate GmbH
Společnost Reliz Ltd
Společnost Amobee Inc.
AudienceProject Aps
Localsensor BV
Kiosked Ltd
retailAds GmbH & Co. KG
Epsilon
Společnost Magnite, Inc.
Společnost Magnite, Inc. (outstream)
Triton Digital Canada Inc.
Polar Mobile Group Inc.
ORANGE CLICK MEDIA & COMMERCE LTD
Smart Adserver
Kantar Group Limited
CleverPush GmbH
Rockerbox, Inc
Řekni anathema
SambaTV, Inc.
Vidazoo Ltd.
HEIMSPIEL Medien GmbH & Co KG
Infolinks Media, LLC
Targetspot Belgium SPRL
SoundCast
Connatix Native Exchange Inc.
Gemius SA
MGID Inc.
Společnost Truvid Inc.
Magnite CTV, Inc.
Telecoming SA
Grabit Interactive Media Inc dba KERV Interactive
Brandhouse/Subsero A/S
Outbrain UK Ltd
eMarketingSolutions, SL online marketingu
AudienceRun corp
Společnost Airnow Media Ltd
LoopMe Limited
Eyeota Pte Ltd.
Liftoff Mobile, Inc.
Radio Net Media Limited
ArtChaos sro
remerge GmbH
Bigabid Media sro
Admixer EU GmbH
MEDIAMETRICKÁ
streamMonkey GmbH
Venatus Media Limited
BidTheatre AB
Criteo SA
Kupóny řešení
audio content & control GmbH
VŽDY SAS
Schober Information Group Deutschland GmbH
Boldwin LTD
Revcontent, LLC
Azerion Holding BV
Gamoshi Ltd.
Sojern, Inc.
BEINTOO SPA
Euvic 360e-com Sp.
Cuebiq
Salesstring ApS
GADSM
BaiduUSA
Dobrodružná média
Publicis Media GmbH
Meson Mediation LLC
Otto (GmbH & Co KG)
BSmartData GmbH
Listonic Sp. Z oo
RMSi Radio Marketing Service interaktivní GmbH
Aktivní agent (Virtual Minds GmbH)
PIXIMEDIA
NextRoll, Inc.
Odhlášení z reklamy BV
Yieldlove GmbH
živost
Společnost Nano Interactive Group Ltd.
1plusX AG
Společnost Basis Global Technologies, Inc.
klipr
TV SQUARED LIMITED d/b/a InnovidXP
GfK SE
Longtail Ad Solutions, Inc dba JW Player
Confiant Inc.
DoubleVerify Inc.
Tri-table Sp. z oo
SpringServe, LLC
Mobsuccess
Společnost QUARTER MEDIA Ltd
Playhill Limited
TMT Digital Inc.
Společnost Audiohook Corporation
Jivox Corporation
kubentní vč.
cynapsis interactive GmbH
Bertelsmann Data Service GmbH
MUSO TNT OMEZENO
Clipcentric, Inc.
SPICY MOBILE Sp z oo Sp.k.
Allegro sp. z oo
Playwire LLC
SINGLEPOT SAS
6 Sense Insights, Inc.
Blockthrough, Inc.
Ein Rad AB
Amnet GmbH
KÖNIGSTEINER digital GmbH
MNTN
Protected Media LTD
TX Group AG
onlinesurveys.com GmbH
Seedtag Advertising SL
On Device Research Limited
Playad Media Group AB
Bombora Inc.
Přinést! Labs AG
Evorra Ltd.
Společnost Sitewit Corp
Lotame Solutions, vč
Adacado Technologies Inc. (DBA Adacado)
Z oo
Sroods GmbH
Score Media Group GmbH & Co. KG
Offerista Group GmbH
Mobfox US LLC
Sub2 Technologies Ltd
Pubfinity LLC
Společnost NoBid, Inc.
SPORTORITY UK LTD
Bidstack Limited
netzeffekt GmbH
Alphalyr SAS
My Traffic
PIA Advertising GmbH
OneTag Limited
Hermes
Open Web Technologies Ltd.
Knorex
Triapodi Ltd.
Captify Technologies Limited
Inskin Media LTD
Pressboard Media Inc.
Manažer Media Group LLC
Hearts and Science Munich GmbH
Inovativní média PML
Simplifi Holdings Inc.
7Hops.com Inc. (ZergNet)
VECTAURY
Jampp LTD
MEDIA FORCE COMMUNICATIONS (2007) LTD
Digital East GmbH
optimal-it GmbH
Společnost Arpeely Ltd.
Pinpol GmbH
ID Ward Ltd
Taboola Europe Limited
Adloox SA
SOMQUERY SOMTAG – (SevenOne Media)
Claritas LLC
Adkernel LLC
Reklamní produkty Google
Admo.tv (kliknutí)
MobileFuse LLC
iProspect GmbH
Hivestack Inc.
INBEV BELGIUM SRL
Arcspire Limited
Chytrý provoz
Triple13 Ltd.
Natív Hirdetés Korlátolt Felelősségű Társaság
AdSpirit GmbH
Permodo GmbH
StackAdapt
Oracle Data Cloud - příkop
Klikněte na Tech Limited
AdInMo LTD
Snapsort Inc., fungující jako Sortable
Duration Media, LLC.
Njuice AB
FeedAd GmbH
Online Media Solutions LTD (BDA: Brightcom)
Life Street Corporation
KUPONA GmbH
DEFINE MEDIA GMBH
Market Resource Partners LLC
Beaconspark Ltd.
usemax reklama (Emego GmbH)
Mobile Professionals BV / Sage&Archer BV
Bmind a Sales Maker Company, SL
Atribut
Footballco Media Limited
: Tappx
CMI Marketing, Inc. d / b / a CafeMedia
BeeswaxIO Corporation
Neustar, Inc., společnost TransUnion
prebid.org
Sovrn Holdings Inc
Yahoo EMEA Limited
Cookie Market LTD
Quadrant Global Pte Ltd
Arbeitsgemeinschaft Media-Analýza
Společnost Roq.ad Inc.
Celtra, Inc.
Opinion GmbH
Převést AG
3Qnexx GmbH
adQuery
Společnost Terminus Software Inc.
Bandsintown Amplified LLC
Alkimi
Seeding Alliance GmbH
TrueData Solutions, Inc.
Lucid Holdings, LLC
Vydavatel First, Inc.
Exponenciální interaktivní, Inc d / b / a VDX.tv
Rockabox Media Ltd t / a Scoota
OnProspects Ltd
Google
Přizpůsobení dat ke zdrojům offline
Propojení zařízení
Přesné geografické údaje o poloze
Nutný
Marketing
Přednost
Statistika

 

Účel využití dat

Nutný

Nezbytné soubory cookie pomáhají učinit web použitelným tím, že povolují základní funkce, jako je navigace po stránce a přístup do zabezpečených částí webu. Bez těchto cookies nemůže web fungovat správně.

 

Nastavení

Preferenční soubory cookie umožňují webu vyhledávat nebo vypadat jako webové stránky nebo vypadat jako preferovaný jazyk nebo oblast, ve které se nacházíte.

 

Statistika

Statistické soubory cookie pomáhají majitelům webových stránek porozumět tomu, jak komunikovat s webovými stránkami anonymním shromažďováním a vykazováním informací.

 

Marketing

Marketingové soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků napříč webovými stránkami. Záměrem je vytvořit reklamy, které jsou relevantní a poutavé pro jednotlivce i ostatní uživatele.

 

Kontaktujte nás

Pokud máte dotazy týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů nebo se chcete odhlásit z našich stránek a služeb, můžete nás kontaktovat pomocí níže uvedených informací nebo písemně na adresu:


Sakala 7-2
Tallinn, Harjumaa 10141
EE

Shrnutí žádostí

Pokud chcete zobrazit souhrn žádostí o informace o uživateli, požadavků na smazání údajů o uživateli a žádostí o odhlášení z dodržování CCPA, které tato firma obdržela: https://g.ezoic.net/privacy/fun-academy.fr/annualRequestSummary ohledně fun-academy.frE-mail:
contact@fun-academy.fr
//g.ezoic.net/privacy/fun-academy.fr
//g.ezoic.net/privacy/fun-academy.fr
https://g.ezoic.net/privacy/fun-academy.fr
//g.ezoic.net/privacy/fun-academy.fr